Производство на компост. Първа Фаза.

Производство на компост първа фаза

Първата фаза на компостирането в цеха на „Б-3” ООД започва с проверка на състава, структурата и качеството на суровините, с което фирмата не си позволява никакви. Уникална за България машина за подготовка и смесване на суровините за производство на компост за гъби компромиси. Ние не забравяме, че качествените суровини не са гаранция за качествен компост, но пък некачествените задължително водят до провал за нашите клиенти. След съответния лабораторен анализ нашите технолози подбират съответната рецепта, като се съобразяват със сезона и атмосферните условия. Подготовката и смесването на суровините става на уникална за България машина, в която със система от дозатори се гарантира, че избраната рецептура е коректно изпълнена.

Компостирането при нас протича в закрити бункери, в които куповете се обдухват непрекъснато. Бункерното компостиране е гаранция за хомогенност на нашия продукт. Освен това в бункера не съществува никаква възможност за настъпване на анаеробни процеси в която и да е точка на купа, което е голям проблем при компостирането на открито. Освен това протичането на процесите на закрито премахва опхасността от преовлажняване или просъхване на компостта поради промени в атмосферните условия. Чрез непрекъснатото нагнетяване на свеж въздух през така наречения „дишащ под” се осигуряват възможно най-добрите условия за протичане на съответните микробиологични процеси и натрупването на храна за печурковия мицел. Температурите се поддържат в оптимални граници, като не съществува опасност нито от замръзване, нито от прегряване на купа.

Втора Фаза.

Производство на компост втора фаза

Консултантите и технолозите на „Б-3” ООД са подбрали за работата на своите инсталации най-разпространената и успешна графика за протичане на втората фаза от компостирането. При нас втората фаза протича в няколко подфази – стаблизиране, покачване на температурата, пастьоризация – горна точка, спад, постферментация и охлаждане. Всеки отделен етап се контролира от модерна система за автоматизация на процесите и за всяка партида се прави пълен компютърен запис за начина, по който са преминали отделните подфази. Компостът от втора фаза, засят с мицел в доза 10 литра на тон, е опакован машинно в брикети с размери 550/400/230 мм. В цеха си за компост фирма „Б-3” ООД има възможност и за инкубиране на вече засетия компост, но в България все още няма гъбарници, оборудвани със съответните машини за зареждане на стелажи с подвижни дъна.

Информация за отрасъла в България

Виж повече