Дезинфекция на обекта за отглеждане

Цел на мярката:

Унищожаване на патогенна и вредните организми, с което възможността за зараза на новия компост се свежда до минимум.

Време на изпълнение:

След приключване с фазата на беритбата. Върши се заедно с използвания компост.

Начин на изпълнение:

I. ГАЗИФИКАЦИЯ.

Важно е обектът да бъде добре запечатан, температурата да не бъде по-малка от 180С, както и обектът да стои затворен поне 48 часа. Процесът може да се извърши на повече начина, ще изтъкнем два:

1. Серен диоксид

Много енергично дезинфекциращо средство. Серистите ленти се внасят в обекта и се запалват (20 грама сяра на 1 m3).

2. Формалин На 1 литър формалин да се добавя, поради изпаряване, 250 грама калий перманганат, 500 грама хлорен вар или 1 kg негасена вар. Дозата за прилагане е 10 ml търговски формалин на 1 m3. На 1 литър формалин да се добавя, поради изпаряване, 250 грама калий перманганат, 500 грама хлорен вар или 1 kg негасена вар. Дозата за прилагане е 10 ml търговски формалин на 1 m3.

II. ПРЪСКАНЕ.

По-малко ефективна мярка на дезинфекция от газификацията.

При предприемане на тази мярка важно е обектът да бъде добре запечатен и на прилаганите препарати да се даде възможност за 48 часово действие.

1. Формалин

Обектът добре да се изпръска с 2% разтвор на формалин или 10% разтвор на белина. За обект с обем 150 m3 да се изхарчи 75 литра разтвор.

2. Peral S Обект с обем 150 m3 да се изпръска с 60 литра 2% разтвор на Peral.

3. Cineb S 65

Обект с обем 150 m3 да се изпръска с 60 литра 0,4% разтвор Cineba S-65.

4. Бакър сулфид Обект с обем 150 m3 да се изпръска с 30 литра 5% разтвор на бакър сулфид.

Забележка: Най-ефективна дезинфекция се постига с водена пара (задължителна мярка в Холандия, известна като ‘’cook out’’). При липса на необходимо оборудване, при нас този метод не се прилага.

Информация за отрасъла в България

Виж повече