Прилагане на фунгициди в обекта за отглеждане

У нас няма регистрирани препарати, които да се прилагат в обектите за отглеждане на печурки, затова ще изброим активните материали, които са регистрирани в западноевропейските страни и се прилагат за защита на печурките от болести и все пак могат да бъдат намерени на българския пазар. Цел на мярката:

Фунгицидите в производството на печурки се прилагат с цел унищожаване и стопиране явяването на патогенните гъбички от покриването на компоста с покривка до последната беритба на рожбата. Поради това тяхното прилагане е задължително, без значение по какъв от предходно изброените начини е извършена дезинфекция на покривката.

Време на изпълнение:

Извършва се превантивно непосредствено преди или след покриването, в случай на нужда, като лечебна мярка, до последната беритба. Ето и подробно описание:

Начин на изпълнение:

I. Препарати на базата на PROHLORAZA : Sporgon 50 WP, Octave, Sportak 45 EC, Mirage 45 EC

Патогенни гъбички, които отстранява: Mycogone perniciosa, Cladobotryum (Dactylium), Dendroides, Verticillium fungicola, Trichoderma spp. Първо третиране на покривката препоръчваме да бъде с prohloraz (най-добре с Sporgon ). Дозата и времето на прилагането зависят от технологията на производство и появата на болестта.

1. Ако се ползва веднъж, то тогава обикновено е преди покриването или няколко дни (5-7) след покриването. За заливането на повърхността от 100 m2 (500 брикета) необходимо е 100 литра до 180 литра на разтвор фунгицид, в зависимост от влажността покривката. Подготовка на разтвора за 100 m2 (500 брикети): В 100 от 180 литра вода да се разтворят 300 g Sporgona, или 300 грама Octave, или 375 ml Sprtak, или 375 ml Mirage.

2. ако се прилага два пъти, първото третиране се върши непосредствено преди покриването или 5 – 7 дни след покриването, а второто между втората и третата вълна. Дозата на прилагането е съща в двете третирания.

Подготовка на разтвора за 100 m2 (500 брикети): В 100 литра вода да се разтвори 120 g Sporgon или 120 g Octave, или 150 ml Sportak, или 150 ml Mirage.

3. Ако се прилага три пъти, првото третиране се върши непосредствено преди покриването или 5 – 7 дена след покриването, а дозата за 100 m2 (500 брикети) е следваща: в 100 литра вода да се разтворят 120 g Sporgon, или 120 g Octava, или 150 ml Sportak, или 150 ml Mirage.Второ третиране се извършва между първата и втората вълна с намалена доза на прилагане, а именно за 100 m2 (500 брикети) в 100 литра вода да се разтворят 60 g Sporgon, или 60 g Octava, или 75 ml Sportak, или 75 ml Mirage. Третото третиране се върши между втората и третата вълна със същата доза на прилагане както и във второто третиране.

Забележка: Prohloraz е фунгицид, без който много трудно е замислимо отглеждането на печурки, но трябва да се внимава предписаните дози да не се надхвърлят, защото в големи дози той може да бъде токсичен за мицелите на печурките и може да предизвика намален принос. Максималната доза при еднократно прилагане за Sporgon и Octav е 3 g/m2, а за Sportak и Mirage 3,7 ml/m2. При многократно прилагане максималната доза за Sporgon и Octave е 2,4g/m2, а за Sportak и Mirage 3 ml/m2.

II. Препарати на базата на BENOMIL : Benfungin, Benomil WP, 50 Benlate Патогенни гъбички, които отстранява: Mycogone perniciosa, Cladobotryum ( Dactylium, Dendroides, Trichoderma spp.,частично Verticillium fungicola. Benomil може да се прилага непосредствено преди покриването или няколко дни след покриването (може да се смесва с prohloraz) и между вълните в случай на явяване на болест (например ако болестта се яви, а в първото третиране е използвана максимална доза на prohloraz, добро решение е третиране с benomil, защото е по-малко токсичен за мицелите на печурките).

Доза за прилагане за 100 m2 (500 брикети) в двата случая е 240 g, на който и да е от споменатите препарати на базата на benomil, да се разтвори в 100 до 200 литра вода, в зависимост от влажността на покривката.

Забележка: Поради способността на патогенна бързо да става резистентен на benomil препоръчваме го в комбинация с prohloraz, но никак като заместител за prohloraz.

III. Препарати на базата на KARBENDAZIM: Galofungin, Bavistin, Bavistin FL

Karbendazim и benomil спадат в съща група (benzimidazoli), механизъм на действие им е почти същ, поради което и за него важи същото както и за benomil, а дозата на прилагане за площ от 100 m2 (500 брикети) е следваща:

250 грама, от някой от споменатите препарати на базата на karbendazim да се разтвори в 100 до 200 литра вода.

IV. Препарати на базата на HLOROTALONILA: Dakoflo, Dakogal WP 75

Патогенни гъбички, които отстранява: Mycogone perniciosa, Verticillium fungicola.

Фунгицида на базата на hlorotalonil могат да се прилагат седем дни след покриването. В случай на необходимост третирането да се повтори със същата доза, но чак след 14 или повече дни от първото прилагане, но в никакъв случай за по-малко дни.

За заливане (пръскане) на площ от 100 m2 (500 брикети) трябва да се изхарчи 100 до 200 литра вода и 220 ml Dakofloa или 150 g Dakogala.

Забележка: Препаратите на база на hlorotalonil не се смесват с други пестициди.

. Препарати на базата на CINEBA: Cineb S 65

Патогенни гъбички, които отстранява: Mycogone perniciosa, Cladobotryum ( Dactylium ), Dendroides

Възможност за третиране с cineb е след покриването, а именно 50 g в 100 до 200 литра вода за площ от 100 m2, с възможност за повторно прилагане между 1 и 2 или 2 и 3 вълна с количество от 25 g на 100 m2.

Забележка: За действието на cineb трябва да се мисли с резерв, поради което го препоръчваме от време на време поради евентуално намаление на възможността за развитие на съпротивление на предходно споменатите фунгициди. Cineb не може да се смесва с кисели препарати и ЕС формулировки на кисели инсектициди, какъвто е dihlorvos.

Информация за отрасъла в България

Виж повече